Minislovníček pojmů, které nebývají vždy chápány stejně a mohou být zdrojem nedorozumění. Vlastní dokument KSLP.

 

Důležité pojmy participační ekonomiky

 

 Pojmy, které používáme v tomto almanachu, patří do různých vědních oborů. V nich jsou často různě definovány vzhledem k specifické oborové terminologii. Ostatně často i v jedné vědní disciplině vkládají různí autoři do stejných slov různé významové odstíny. Abychom se vyhnuli zbytečným nedorozuměním, uvádíme zde velmi stručně naše chápání slov, důležitých pro výklad ekonomiky zaměstnanecké spoluúčasti. Někde - většinou - je zcela shodné s zněním základní ekonomické literatury, někde je upřesňuje či specifikuje podle potřeb výkladu našeho tématu. Jedná se tedy o jakýsi pomocný slovníček, který má ujistit čtenáře, že použité pojmy chápe správně podle záměrů autorů zde publikovaných textů. Nelze jej zaměňovat za úplný (encyklopedický) výklad všech významových variant zde uvedených pojmů.

Akcie - cenný papír, potvrzující vlastnický podíl jeho majitele  na majetku akciové společnosti.Svému majiteli obecně dává právo hlasovat na valné hromadě akciové společnosti,  podílet se na jejím zisku a na zůstatku majetku společnosti při jejím zániku. Konkrétní práva, spojená s  vlastnictvím akcií, se mohou lišit podle jednotlivých druhů akcií. Jsou upravena zákonem a stanovami společnosti.

 

Akcie zaměstnanecké - jsou akcie, vystavené na jméno zaměstnance  a nepřevoditelné na další osobu. Mají zvláštní režim a  jejich nabývání a vlastnictví je zpravidla spojeno s  určitými výhodami pro zaměstnance.

 

Akciové opce - přednostní právo nakoupit (prodat) akcie za pevně  stanovenou cenu, platící po předem určenou dobu.

 

Banka podniková - vnitropodnikový organizační útvar, který pro  podnik a pro jeho zaměstnance vykonává finanční služby, v tom i takové, jaké vykonávají banky a spořitelny pro  veřejnost (vedení běžných a vkladových účtů, provádění  pravidelných plateb a pod). Není bankou (spořitelnou) ve smyslu zákona o bankách a jeho činnost je upravena vnitropodnikovými směrnicemi.

 

Cena vnitropodniková - cena, za kterou si jednotlivé  vnitropodnikové útvary mezi sebou předávají ("prodávají")  materiál, rozpracované výrobky a služby. Slouží potřebám  vnitropodnikové kalkulace, zjišťováni efektivnosti  jednotlivých podnikových útvarů a je podkladem pro jejich  odměňování.

 

Daňové úlevy - snížení nebo zrušení daňové povinnosti nebo  daňové sazby, vázané na určitý druh hospodářské činnosti, určité zboží nebo služby a spojené s plněním určených podmínek.

 

Demokracie hospodářská - uplatnění demokratických principů,  zejména práva podílet se na rozhodování o věcech společného zájmu v hospodářské oblasti. Přispívá k vytvoření sociálního  rozměru politické demokracie, která by se jinak mohla  stát čistě formální procedurou. Její součástí jsou různé formy zaměstnanecké participace, zaměstnanecké rady atd.

 

Družstvo - pracovní, kapitálové anebo spotřební společenství  skupiny osob, které se dobrovolně sdružily za účelem  společné činnosti k dosažení vyššího uspokojování svých  hmotných, sociálních či duchovních potřeb. Družstva se  vyznačují principem rovnosti svých členú (zásada 1 člen - 1 hlas), demokratickým způsobem řízení a silným  uplatňováním principů solidarity.

 

EFES - European Federation of Employed Shareholders (Evropská  federace zaměstnanců-akcionářů). Organizace, sídlící v  Bruselu a sdružující 16 národních organizací  zaměstnaneckého vlastnictví a participace. Jejími členy  jsou i mimoevropské instituce /v USA, Australii a  Egyptě/.

 

ESOP - Employee Stock Ownership Plan ( Plán zaměstnaneckého  vlastnictví akcií) - systém nabývání akcií podniků jejich  zaměstnanci, který se v 70. letech rozvinul v USA za  podpory státu. Je podporován daňovými úlevami. V 90. letech  zahrnuje v USA kolem 10.000 podniků v různých odvětvích a  různé velikosti a účastní se ho cca 11% pracovních sil  USA.

 

Globalizace - v ekonomickém smyslu růst celosvětové propojenosti  ekonomických procesů.Její dnešní liberálně-kapitalistická  podoba ("planetární nadvláda superburžoazie") budí v  části světové veřejnosti prudký odpor.

 

Hlasovací práva - práva účastnit se společných rozhodovacích  procesů (hlasování) na základě majetkového podílu,  vlastnictví akcií, členství v organizaci nebo v jejím  organizačním útvaru nebo z jiného důvodu, uvedeného ve  stanovách nebo organizačním řádu společnosti. Konkrétní  úprava hlasovacích práv je podstatnou součástí  spoluúčasti zaměstnanců na řízení.

 

Humanizace práce - změny v charakteru práce, směřující k tomu,  aby se pracovní proces zbavoval nadměrně namáhavých,  jednotvárných a zdraví škodlivých činností a stával se  prostředkem tvůrčí aktivity a seberealizace pracovníka,  prostředkem všestranného rozvoje jeho osobnosti.

 

Kalkulace - propočet nákladů (práce, času, peněžních prostředků  atd.), potřebných k výrobě daného výrobku nebo služby.

Manažer - řídící pracovník, zpravidla pracující ve vrcholových  řídicích funkcích. Často nepracuje ve firmě jako její běžný zaměstnanec, ale se zvláštní smlouvou.

 

Motivace - souhrn ekonomických, sociálních, biologických,  ideologických a jiných činitelů, které ovlivňují lidské  jednání. Pořadí a váha těchto činitelů se liší podle  subjektivních předpokladů různých jedinců a podle  konkrétních situací, ve kterých se tito jedinci nacházejí. Obvyklou základní motivací pracovníka na výrobním procesu je snaha získat co nejvyšší  odměnu za vykonanou práci.

 

Mzdová stimulace - vazba výšky mzdy nebo formy jejího poskytování  na pracovní výkon, na jeho výsledek případně i na jiné  činnosti firmě prospěšné, ale do pracovních povinností  zaměstnance nespadající (zlepšovací návrhy a pod).

 

Mzdové formy - způsoby určování výše mezd, podmíněné charakterem  vykonávané práce a cíli, jichž má být pracovním výkonem  dosaženo. Mezi základní mzdové formy patří mzda časová,  úkolová a jejich různé kombinace, zpravidla doplňované  prémiovým systémem, osobním ohodnocením, podíly na hospodářských výsledcích a dalšími doplňkovými formami. Označení mzdy nebo její části za podíl na zisku nemusí  při tom znamenat, že jde o skutečný podíl na zisku a ne jen o takto pojmenovanou část ceny pracovní síly (souhrnné mzdy).

 

Nadnárodní společnosti - podnikatelské subjekty, kapitálově  zpravidla velmi silné, které provozují svou činnost v  mnoha různých státech prostřednictví prostřednictvím  poboček, dceřinných společností a pod.( např. banky,  obchodní řetězce, naftové společnosti a j.). Hrají  významnou významnou úlohu v procesu globalizace.

 

Normy - v ekonomickém smyslu pravidla nebo závazné předpisy pro  chod výrobního procesu, vlastnosti výrobku, hodnocení  výkonnosti pracovníka atd.(normy technické, výkonové,  normy spotřeby materiálu, zásob aj.). Vedle těchto norem  a norem právních se v hospodářském životě uplatňují také  normy zvyklostní - např. normy etické - upravující  chování hospodářských subjektů.

 

Participace - nebo též spoluúčast zaměstnanců je vztah mezi  zaměstnavatelem a zaměstnancem, při kterém se zaměstnanec  podílí podle určitých pravidel na majetku podniku, na  hospodářských výsledcích podniku nebo na jeho řízení.

 

Participační ekonomika - ekonomika, ve které je zaměstnanecká  spoluúčast jejím systémotvorným prvkem, její nezbytnou  součástí. Míra její vyvinutosti je dána množstvím a  kvalitou jednotlivých prvků spoluúčasti.

 

Participační podnik - nebo podnik se spoluúčastí zaměstnanců je  podnik, ve kterém se výrazně uplatňuje některá z forem  zaměstnanecké spoluúčasti anebo alespoň její prvky a  která tyto prvky cílevědomě rozvíjí.

Podílnictví - forma podnikání, při které je kapitál firmy složen  z vkladů více subjektů (podílů společníků), kteří se dělí  o dosažený zisk úměrně výši svých podílů.

 

Podnikatel - hospodářský subjekt (fyzická nebo právnická osoba),  který soustavně, vlastním jménem a na vlastní  zodpovědnost vykonává činnost, která směřuje k dosažení  zisku. Obvykle se předpokládá, že podnikatel zaměstnává  větší či menší počet zaměstnanců a že pracuje s vlastním  kapitálem. Ani jedno, ani druhé však není jeho definiční podmínkou.

 

Pracovní kolektiv - skupina osob, společně vykonávajících určitý  pracovní proces nebo jeho vymezenou část v rámci  vnitropodnikové dělby práce (na pracovišti, v dílně nebo  provozu, případně i v celém podniku). Kolektiv z této  skupiny jednotlivců vytváří nezbytná pracovní spolupráce  a pocity solidarity, vytvářející se na základě existence  společných zájmů.

 

Pronájem - dočasné přenechání užíváni věci (bytu, podniku, auta)  jiné osobě za úplatu při dodržení dalších předem dohodnutých podmínek.

 

Řízení - cílevědomé ovlivňování činnosti jiného subjektu tak, aby  tato činnost vedla k dosažení požadovaného výsledku. Může být přímé, cestou příkazů a směrnic na základě vztahů nadřízenosti a podřízenosti, anebo nepřímé, při kterém řídící subjekt vytváří takové podmínky činnosti řízeného objektu (jednotlivce nebo kolektivu), při nichž tento objekt usiluje o dosažení požadovaného výsledku ze své  vlastní vůle.

 

Samospráva - způsob vnitřní organizace určité společenské skupiny (obyvatel daného územního celku, obce, nebo příslušníků  určité organizace, pracovníků podniku atp.), při kterém  příslušníci této skupiny sami rozhodují o věcech  společného zájmu na základě dohodnutých pravidel.

 

Samosprávný podnik - podnik ve společném vlastnictví zaměstnanců,  řízený za jejich aktivní spoluúčasti, ve kterém se  zaměstnanci podílejí na dosaženém zisku (nebo ztrátě)  podle předem dohodnutých zásad. Konkrétní formy  samosprávného podniku se mohou od sebe lišit podle  výrobních a společenských podmínek, ve kterých daný samosprávný podnik pracuje.

 

Sociální partnerství - pojem, který má vyjádřit nový vztah mezi  zaměstnavatelem a zaměstnancem, spočívající ve společném  zájmu obou na prosperitě firmy. Je aktivnější než pojem  "sociální smír", používaný v obdobném smyslu ve snaze  pojmenovat novou společenskou situaci, ve které by měl  zaniknout třídní protiklad nebo alespoň třídní boj mezi kapitalisty a námezdními pracovníky (ať už skutečně zaniká anebo má být tímto pojmenováním jenom ideologicky zamlžen).

 

Spoluúčast - viz participace

Spoluúčast na majetku - vlastnictví určité části kapitálu  podniku, ve kterém zaměstnanec pracuje. Uplatňování  vlastnických práv zaměstnance nemusí být v přímé korelaci  s velkostí této části.

 

Spoluúčast na řízení - podílení se zaměstnance na rozhodovacích procesech podniku nebo některé jeho složky, které nepatří  mezi bezprostřední pracovní povinnosti daného zaměstnance.

 

Spoluúčast na zisku - podílení se zaměstnance na zisku podniku  nebo jeho části (hospodářského střediska), které není  přímo závislé na jeho individuálním pracovním výkonu,  nýbrž závisí na hospodářském úspěchu firmy jako celku.

 

SPH - "socialistické podnikové hospodářství": vnitropodniková  organizační a účetní soustava, zaváděná v ČSR v letech  1948 - 1953 na základě zkušeností n.p. Svit v Gottwaldově  (Zlíně) s modifikovaným baťovským hospodářským systémem.  Někdy se nazývala také "hospodářskou samosprávou" nebo  "podnikovou (dílenskou) samosprávou". Od r. 1953 byla  nahrazena chozrasčotem.

 

Středisko hospodářské - vnitropodnikový výrobní, organizační a účetní útvar, relativně oddělený od ostatních středisek  tak, aby mohly být samostatně sledovány a hodnoceny jeho  náklady a jeho výnosy. V rámci decentralizace podnikového  řízení má vlastní vymezenou pravomoc a nese samostatnou hmotnou zodpovědnost za své výkony, projevující se v  odměňování kolektivu jeho pracovníků.

 

Účetnictví provozní - obor účetnictví (na rozdíl od účetnictví  finančního), který slouží ke zjišťování nákladů a výnosů  včetně evidence zásob u jednotlivých podnikových útvarů (hospodářských či nákladových středisek) v krátkých časových obdobích a k jejich průběžné kontrole.

 

Vlastnická práva - konkrétní formy, ve kterých se realizují  jednotlivé prvky soustavy vlastnických vztahů, od výchozí  klasické trojice držet - užívat - disponovat až po právo  spoluúčasti na řízení, na hospodářském výsledku atd.

 

Zaměstnanec - osoba, která pracuje pro jinou osobu fyzickou či  právnickou na základě smlouvy o pracovním poměru.

 

Zaměstnanecká rada - orgán, volený zaměstnanci podniku k tomu,  aby zastupoval jejich zájmy vůči vedení podniku zpravidla  v otázkách personální a mzdové politiky podniku, v  otázkách pracovního prostředí a dalších pracovních  podmínek. V některých státech je představitel  zaměstnanecké rady (příp. odpovídajícího orgánu odborové  organizace) ze zákona povinným členem řídících orgánů  dané společnosti (podniku).

 

Zisk - část peněžního výnosu podniku, přesahující náklady na jeho vytvoření. Přivlastňuje si jej majitel kapitálu  podniku. Jsou-li majiteli podniku jeho zaměstnanci, stává  se ekonomické určení zisku a jeho účetní výše komplikovanější otázkou vzhledem k možným subjektivním úpravám  rozdělování vytvořené přidané hodnoty.